ÜLDTINGIMUSED

1. Rentimise aeg algab BUBA MAJA rentnikule üleandmisest.

2. Rendileandja peab BUBA üle andma rentnikule broneeringus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima väljarentimise hetkel BUBA teadaolevad vead ja puudused juhul kui neid on. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav BUBA kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele.

3. Rentnikul ei ole õigust anda BUBA kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.

4. Rent sisaldab BUBA MAJA ning BUBA kasutamiseks vajalike puhurite kasutamist lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud BUBA kasutaja meelespeas toodud reeglitest ja soovitustest.

5. Rent ei sisalda BUBA MAJA või puhurite ettevaatamatul, mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik. Ära lase õhupuhuril töötada järjest üle 5 tunni.

6. Rentniku poolt tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:

a) BUBA on märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 1000€.
b) Puhur on märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr 300€.
c) Väga määrdunud BUBA tagastamisel tuleb kompenseerida batuudi puhastamise maksumus 25€.
d) Kui BUBA MAJA on lõhutud, kuid seda on võimalik parandada, tuleb lisaks vajaminevatele materjalidele kompenseerida batuudi parandamiseks/õmblustöödeks kulunud tööaeg hinnaga 20€/h.

Rendi ajal tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 14 tööpäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul e-maili teel.

7. BUBA MAJA tuleb tagastada hoolikalt kokkupanduna ja puhastatuna. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab tasuma iga viivitatud ööpäeva eest (150€) kuni BUBA tagastamiseni.

8. Rendileandja ei vastuta rentniku nõuetevastasest tegevusest või reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite eest.

9. Lepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Vaidluste lahendamiseks võib klient pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (https://www.ttja.ee/et/tarbijale/kaebuse-esitamine) või kohtusse.

Küsimuste korral võtke ühendust info@buba.ee